Favorites0 | Visited0
Cart0
Shopping cart
Your cart is empty!

General terms and conditions

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio Ugovora između Adria Booker, obrt za turističke usluge i putnička agencija, vl. Ariana Smilović (u daljnjem tekstu Adria Booker) i putnika/gosta koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman.
Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta/putnika tako i za Adria Booker.

Hotelski smještaj u Hrvatskoj Adria Booker obavlja isključivo kao posrednik. Kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i svoj račun gostu u nepromijenjenom stanju i bez dodatnih usluga.
Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge fizička osoba) Adria Booker nastupa kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana, savjetovanje, rezervacija i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).

Adria Booker se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete Adria Booker je prikupio od krajnjeg pružatelja usluge. Adria Booker ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju web-a.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od zemlje do zemlje i međusobno nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju Adria Booker u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.
Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru. Ulazak u smještajnu jedinicu je moguć nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Adria Booker. U protivnom, ako gost ne stigne u rezervirani smještaj do ponoći i ne obavijesti Adria Booker o kašnjenju, rezervacija se smatra otkazanom te se obračunavaju otkazni troškovi.

3. CIJENA USLUGA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu/uslugu. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu putnik plaća posebno.Navedene cijene temelje se na osnovi ugovora s davateljima usluga i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu gdje gost boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Neke usluge gost plaća izravno davatelju usluge te eventualne prigovore na te usluge podnosi izravno davatelju usluge. Ako je za korištenje smještajne jedinice potrebno položiti depozit u gotovini, gost će depozit uručiti davatelju usluge uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Depozit služi kao garancija davatelju usluge da gost u korištenoj smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Po završetku korištenja usluge, depozit će u cijelosti biti vraćen gostu nakon što davatelj usluge utvrdi da gost predaje smještajnu jedinicu u stanju u kojem je jedinicu i preuzeo. Boravišna pristojba je uključena u cijenu smještaja. Ako je navedena cijena prijave (registracije) gosta, ona se plaća jednokratno i za svaku osobu. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna – uplate. Adria Booker zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

4. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Adria Booker. Adria Booker stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge, osim ako nije drukčije navedeno. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Adria Booker-a ili način on-line plaćanja kreditnom karticom. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Nakon uplate gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt/recepciju agencije, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.

Napomena: Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

5. PRAVO Adria Booker-A NA PROMJENE I OTKAZ

Adria Booker se obvezuje osigurati gostu smještaj/uslugu u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Adria Booker može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom Adria Booker-u da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Adria Booker ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.
Ukoliko je Adria Booker u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija Adria Booker vraća gostu razliku.

6. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ

Gost plaća 30% pri rezervaciji, ostalih 70%, 30 dana prije dolaska te nema pravo na povrat.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.

7. OBVEZE Adria Booker-A

Adria Booker je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika, te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman, te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili nepredvidivih okolnosti. Ako bude moguće Adria Booker će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata snosi sam. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske. Dužan je pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici u kojoj se koristi usluga smještaja, te surađivati s predstavnikom Adria Booker-a i davateljima usluga u dobroj namjeri.
Putnik je dužan poštivati kućni red i mir i ne ometati udobnost boravka drugih gostiju u kući osobito u vremenu od 22:00 do 08:00 sati. Zbog nepridržavanja tih odredbi vlasnik može otkazati gostoprimstvo. U apartmanu ne smiju boraviti osobe koje nisu prijavljene. U slučaju počinjene štete treba je prijaviti domaćinu ili agenciji Adria Booker. Na dan odlaska osloboditi apartman do 10 sati u stanju u kojem je primljen. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza putnik snosi troškove i odgovara za načinjenu štetu.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Adria Booker nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

10. ZAŠTITA PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno kako bi se mogli koristiti u postupku rezervacije i realizacije usluge te u daljnjoj komunikaciji. Adria Booker se obavezuje da osobne podatke gosta neće davati trećim osobama osim u svrhu realizacije usluge. Gost je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Adria Booker-a.

a) UNOS I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

12. PRIGOVORI

Nositelj Ugovora ima pravo prigovora zbog nekvalitetno izvršene ugovorene usluge. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga dati prigovor na neodgovarajuću uslugu i pokušati sa njim pronaći odgovarajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone nedostaci usluge. Ako to nije moguće, putnik je dužan pribaviti pismenu potvrdu da je uložio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, a po povratku pisanim putem obavijestiti Adria Booker što prije, a najduže u roku od 8 dana nakon završetka ugovorene usluge. Ako Adria Booker zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Adria Booker je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može i odgoditi rok rješenja za još 14 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca prigovora. Adria Booker će rješavati samo one prigovore za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok Adria Booker ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa sa Adria Booker-om.
Putnik i Adria Booker će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Pazinu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.